ރޫލަރ އަސްލު ސައިޒެވެ

މޯބައިލް ވާޝަން މިތަނުގަ

ތިބާގެ ބްރައުޒާއިން ކެންވަސް އެލިމެންޓަށް ސަޕޯޓް ނުކުރެއެވެ.

އިންޗިއެއްގެ ގްރެޖުއޭޝަން: , އިންޗިއަކަށް ޕިކްސެލް :, ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން:

ހެންޑީ އެންޑް އެކިއުރެޓް އޮންލައިން ރޫލަރ

މިއީ ހަގީގީ ސައިޒަށް ކެލިބްރޭޓް ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އޮންލައިން ރޫލަރެއް، މިންވަރުތައް ސެންޓިމީޓަރު، އެމްއެމް އަދި އިންޗިން، މަތީ ފަޅިއަކީ މިލިމީޓަރު ރޫލާ އަދި ސެންޓިމީޓަރު ރޫލަރ، ތިރީ ބަޔަކީ އިންޗި ރޫލަރ. ތިމާގެ އެއްޗެއްގެ ދިގުމިން ޞަރީޙަކޮށް މިންކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާދެނީ، ފުރަތަމަ މި އޮންލައިން ރޫލަރ ކެލިބްރޭޓްކޮށް، އިންޗިއަކަށް ރަނގަޅު ޕިކްސެލްތައް އަމިއްލަ ޑިވައިސްއަށް ސެޓްކޮށް، އެޖެސްޓްކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ސީދާ ރޫލަރ އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެއެވެ.

މި ވާޗުއަލް ރޫލަރ ޙަޤީޤީ ސައިޒަށް އެޖެސްޓް ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ޞައްޙަ ރޫލަރ އޮންލައިންކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ހަމައެކަނި ޕިކްސެލްސް ޕަރ އިންޗި(ޕީޕީއައި) ސެޓް ކުރާށެވެ، ތިރީގައި މިވަނީ ޑިވައިސްއަށް ޕިކްސެލްސް ޕަރ އިންޗި އެނގޭނެ ބައެއް ގޮތްތަކެވެ.
  1. އަހަރެންގެ ލެޕްޓޮޕްގައި ފުޅާ ސްކްރީނެއް (13.6"x7.6") ހުންނައިރު، ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 1366x768 ޕިކްސެލް، 1366 / 13.6 = 100.44 ޕީޕީއައި އެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްގެ ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަނަކީ 1366x768 ޕިކްސެލް އެވެ.
  2. އޮންލައިންކޮށް "ޑިސްޕްލޭ ބައި ޕިކްސެލް ޑެންސިޓީ" ހޯދައި، ޑިވައިސްގެ ބްރޭންޑާއި މޮޑެލް ހުރިތޯ ބަލާ، އަހަރެންގެ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން އަހަރެންގެ ސްކްރީނުގައި 100 ޕީޕީއައި ހުރިކަން އެނގުނެވެ.
  3. ދިގުމިން އަޅާކިޔުމަށް ސްޓޭންޑަރޑް އޮބްޖެކްޓްސް ބޭނުންކޮށް، ވޮލެޓް ޗެކްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕެއާ އޮބްޖެކްޓަކަށް ވާން އެއްވެސް ޕޭޕަރ މަނީއެއް ބޭނުންކޮށް، ދެން އޮންލައިންކޮށް "ތިމާގެ ޕޭޕަރ މަނީގެ ފުޅާމިން" ސަރޗްކޮށް، ފުޅާމިން އެނގުމުން، ރޫލަރގެ ޕީޕީއައި ސެޓިންގ އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ، ތިބާއަށް ތިމާގެ ފަރާތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ސްޓޭންޑަރޑް ސައިޒުގެ އެއްޗަކާ އަޅާކިޔޭނެ، މ.، ކޮއިން، ކްރެޑިޓް ކާޑު، ސީޑީ، ކަރުދާސް ފައިސާ، މޯބައިލް ފޯނު، އޮފީހުގައި، އޭ4 ސައިޒުގެ ޕްރިންޓް ކުރެވޭ ކަރުދާހަކީ ރަނގަޅު އަޅާކިޔުމުގެ އެއްޗަކީ، ދިގުވިވަރަކަށް ޞައްޙަ އެއްޗެކެވެ. ތިރީގައިވާ ރޫލަރ އެޖަސްޓަރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެނީ އެކިއުރެސީ މާ ފަސޭހައިން ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށެވެ.
  4. އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތުގައި، އަހަރެން ވާޗުއަލް ރޫލަރުގެ ސައިޒު އަސްލު ރޫލަރަކުން މިންކުރުމަށްފަހު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ މާކިންގސް މާ ޞައްޙަ ނޫންކަން 30cm ގައި، އެހެންވީމާ އަހަރެން ޑިފޯލްޓް ޕިކްސެލްސް ޕަރ އިންޗް(ޕީޕީއައި) 100.7 އަށް އެޖެސްޓްކޮށް، މިހާރު އަހަރެންނަށް އެންމެ ޞައްޙަ ވާޗުއަލް ލިބިއްޖެއެވެ ވެބްގައި ރޫލަރ އެވެ.
  5. ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއްގައިވެސް އަމިއްލަ ޕީޕީއައިއެއް ހުރެއެވެ، މ. އަހަރެންގެ އެސަސް ލެޕްޓޮޕް އަކީ 100.7 ޕީޕީއައި، އެޕަލް މެކްބުކް އެއާ އަކީ 127.7 ޕީޕީއައި، ޝިއޯމީ މީ ޕެޑް 3 އަކީ 163 ޕީޕީއައި، އަހަރެންގެ މޯބައިލް ފޯނު (ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާ ސީ5، އޮޕޯ އާރް11 ޕްލަސް) ވެސް 122.6 ޕީޕީއައި، އެޕަލް އައިފޯން 5 އަކީ 163 ޕީޕީއައި، އައިފޯން 7 އަކީ 162 އެވެ ޕީޕީއައި، އައިފޯން އެކްސް އަކީ 151.7 ޕީޕީއައި އެވެ.

އަމިއްލަ ޑިވައިސް އަށް އިންޗިއަކަށް ޕިކްސެލް ސެޓްކޮށްގެން ސްކްރީންގައި ރޫލަރ އެޖެސްޓް ކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅު ރޫލަރ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޗިއަކަށް ޕިކްސެލް: ، ސްކްރީންގައި ރޫލަރ އެލައިން ކުރުމަށް ސްޓޭންޑަރޑްގެ ގޮތުގައި ހަގީގީ ވިޖެޓެއް ހޮވައި، ދެން ސެލްގައި ހުންނަ ޕިކްސެލްގެ އަދަދު އިތުރު/ކުޑަކޮށް ޕިކްސެލް ސެޓިންގސް ބަޓަން ފިއްތާލުމުން ސޭވް ކުރެވޭނެއެވެ: