Aw bɛ senw tigɛli kɛ santimɛtɛrɛ ye, santimɛtɛrɛ bɛ kɛ sen ye

I ka navigatɛri tɛ kanpaɲi yɔrɔ dɛmɛ.
CM : 1 . = Sen tannan : 1 . = Senw tilayɔrɔba : .
Aw bɛ CM, sen tannan walima sen tilalenw fa walasa ka janya sɛmɛntiya

Kalan banbali : .

Nin ye ɛntɛrinɛti janya sɛgɛsɛgɛlikɛlan ye min bɛ fɛn caman tigɛli kɛ mansamara janya hakɛ ni mɛtɛrɛ janya hakɛ cɛ, ka santimɛtɛrɛ caman tigɛli kɛ sen ye walima senw ka kɛ santimɛtɛrɛ ye, ka faranfasilen ni sen tannanw don a kɔnɔ, ni sariyasun ye walasa ka unitw bɛnkan jira, k’i ka ɲininkali faamuya ni yecogo ɲuman ye .

Nin senw/santimɛtɛrɛ caman tigɛlilan in baaracogo

 • Fa yɔrɔ lankolon CM tun bɛ se ka wuli ka kɛ senw ye, i n’a fɔ. Santimɛtɛrɛ 100 = mɛtɛrɛ 3,2808 walima mɛtɛrɛ 3 9/32
 • Fa yɔrɔ jɛlen Fa Decimal Feet tun bɛ se ka wuli ka kɛ CM ani Fractional Feet ye, i n’a fɔ. 2,5 ft = 76,2 cm
 • Fill Fractional Feet yɔrɔ lankolon tun bɛ se ka wuli ka kɛ CM walima Decimal Feet ye, i n’a fɔ. 3 1/4 ft = santimɛtɛrɛ 99,06
 • Baara kɛ ni graduation ye min ye 1/8", 10 cm = 31/96 feet ye; Baara kɛ ni graduation 1/16", 10 cm = 21/64 feet ye; Diplomu fitininw bɛ na ni nɔ ye min bɛ kɛ ka ɲɛ.

Santimɛtɛrɛ(CM/Sentimɛtɛrɛ) & Senw

 • mɛtɛrɛ 1 = santimɛtɛrɛ 100 = milimɛtɛrɛ 1000 (mɛtɛrɛ bɛrɛbɛn ka kɛ santimɛtɛrɛ ye) .
 • Sen 1 = santimɛtɛrɛ 12, santimɛtɛrɛ 1 = santimɛtɛrɛ 2,54
 • 12 x 2,54 = 30,48 ye
 • sen 1 bɛ bɛn santimɛtɛrɛ 30,48 ma, santimɛtɛrɛ 1 bɛ bɛn sen 0,032808399 ma

Senw ni santimɛtɛrɛ caman tigɛli tabali

Sen 1 = santimɛtɛrɛ 30,48
Sen 2 = santimɛtɛrɛ 60,96
Sen 3 = santimɛtɛrɛ 91,44
4 sen = santimɛtɛrɛ 121,92
Sen 5 = santimɛtɛrɛ 152,4
Sen 6 = santimɛtɛrɛ 182,88
Sen 7 = santimɛtɛrɛ 213,36
Sen 8 = santimɛtɛrɛ 243,84
Sen 9 = santimɛtɛrɛ 274,32
Sen 10 = santimɛtɛrɛ 304,8
Sen 11 = santimɛtɛrɛ 335,28
Sen 12 = santimɛtɛrɛ 365,76
Santimɛtɛrɛ 10 = mɛtɛrɛ 21⁄64
Santimɛtɛrɛ 20 = sen 21⁄32
Santimɛtɛrɛ 30 = sen 63⁄64
Santimɛtɛrɛ 40 = sen 1 5⁄16
Santimɛtɛrɛ 50 = sen 1 41⁄64
Santimɛtɛrɛ 60 = sen 1 31⁄32
Santimɛtɛrɛ 70 = 2 19⁄64 sen
Santimɛtɛrɛ 80 = sen 2 5⁄8
Santimɛtɛrɛ 90 = sen 2 61⁄64
Santimɛtɛrɛ 100 = sen 3 9⁄32
Santimɛtɛrɛ 110 = 3 39⁄64 sen
Santimɛtɛrɛ 120 = sen 3 15⁄16

Santimɛtɛrɛ kelen bonya ye joli ye?

Santimɛtɛrɛ(walima santimɛtɛrɛ) ye janya hakɛ ye min bɛ kɛ mɛtɛrɛ kɛcogo la, min bɛ bɛn mɛtɛrɛ kɛmɛnan ma. Santimɛtɛrɛ kelen ye milimɛtɛrɛ 10 ye, walima a bɛ se ka kɛ bolokɔnincinin bonya ye. Santimɛtɛrɛ hakɛ jateminɛcogo wɛrɛ ye ka ɲɛsin insitiriw ma. Santimɛtɛrɛ kelen ka dɔgɔn ni santimɛtɛrɛ kelen ye siɲɛ saba ɲɔgɔn.

Sen ka bon cogo di ?

Sen ye janya hakɛ ye mansamara ni Ameriki ka laadala sumanikɛcogo la, diɲɛ sen janya bɛ bɛn hadamaden baliku sen walima sanbara janya ma, sen kelen bɛ kɛ santimɛtɛrɛ 12 ye ani sen saba bɛ yaala kelen kɛ.

Janya Unit (Janya Unit (Jɛkulu) caman tigɛlikɛlaw

 • Aw bɛ senw tigɛli kɛ ka kɛ insitiriw ye
  Aw bɛ aw farikolo janya dɔn santimɛtɛrɛ la, walima sen/insi la, santimɛtɛrɛ 5'7" ye mun ye santimɛtɛrɛ la ?
 • Aw bɛ santimɛtɛrɛ caman wuli ka kɛ insi ye
  Aw bɛ milimɛtɛrɛ caman wuli ka kɛ insi ye, santimɛtɛrɛ ka kɛ insi ye, ka insi caman tigɛli kɛ santimɛtɛrɛ ye walima milimɛtɛrɛ ye, aw bɛ insi tannan ka kɛ insi tilayɔrɔba ye
 • Aw bɛ mɛtɛrɛw sɛmɛntiya ka kɛ senw ye
  N’aw b’a fɛ ka fɛn caman tigɛli kɛ mɛtɛrɛ, sen ani insi (m, ft ani in) cɛ, misali la. mɛtɛrɛ 2,5 ye sen joli ye ? 6' 2" is how tall in meter ? aw bɛ nin mɛtɛrɛ ni senw jiginnikɛlan in lajɛ, n'an ka fantastic virtuel scale ruler ye, aw bɛna jaabi sɔrɔ sɔɔni.
 • Aw bɛ senw tigɛli kɛ santimɛtɛrɛ ye
  Aw bɛ senw tigɛli kɛ santimɛtɛrɛ ye walima santimɛtɛrɛ bɛ kɛ sen ye. 1 1/2 sen ye santimɛtɛrɛ joli ye ? sen 5 ye santimɛtɛrɛ joli ye ?
 • Aw bɛ mm caman tigɛli kɛ senw ye
  Aw bɛ senw wuli ka kɛ milimɛtɛrɛ ye walima ka milimɛtɛrɛ kɛ sen ye. 8 3/4 sen ye milimɛtɛrɛ joli ye ? 1200 mm ye sen joli ye ?
 • Aw bɛ santimɛtɛrɛ caman wuli ka kɛ mm ye
  milimɛtɛrɛ bɛ kɛ santimɛtɛrɛ ye walima santimɛtɛrɛ bɛ kɛ milimɛtɛrɛ ye . santimɛtɛrɛ 1 bɛ bɛn milimɛtɛrɛ 10 ma, milimɛtɛrɛ 85 janya ye joli ye santimɛtɛrɛ kɔnɔ ?
 • Aw bɛ mɛtɛrɛw sɛmɛntiya ka kɛ santimɛtɛrɛ ye
  Aw bɛ mɛtɛrɛw sɛmɛntiya ka kɛ santimɛtɛrɛ ye walima ka santimɛtɛrɛ kɛ mɛtɛrɛ ye. Santimɛtɛrɛ joli bɛ mɛtɛrɛ 1,92 kɔnɔ ?
 • Aw bɛ insitiriw sɛmɛntiya ka kɛ senw ye
  Aw bɛ insi caman sɛmɛntiya ka kɛ sen ye (in = ft), walima senw bɛ wuli ka kɛ insi ye, imperial units jiginni.
 • Faama min bɛ i ja kan
  I ka sariyasun (virtuel ruler) Blà i ka ja kan, i bɛ Se ka sariyasun Lamaga ani k’a Lamaga, o b’a To i bɛ Se ka sariyalan baaracogo Dege walasa ka janya suman.